Оберіть замовлення для поповнення занять

Поповнити

Типові помилки в словосполученнях та реченнях

 1. Чим словосполучення відрізняється від речення?
 2. Типові лексичні помилки в словосполученнях

Синтаксис – це розділ граматики, який вивчає будову словосполучень і речень. Синтаксична будова української мови має свої особливості, які важливо знати. Правильне поєднання слів у словосполучення є показником освіченості людини. Щоб не припускатися помилок під час розмови й не втрачати бали за контрольну роботу чи ЗНО – ознайомтеся із цією статтею.

Чим словосполучення відрізняється від речення?

Словосполучення і речення є основними одиницями синтаксису. Щоб навчитися їх розрізняти, потрібно зрозуміти, що таке словосполучення і що таке речення.

 

Що таке словосполучення?

Словосполучення є мінімальною одиницею синтаксису. Воно утворюється поєднанням двох або більше повнозначних слів на основі підрядного зв’язку. Нагадаємо, що підрядний зв’язок виявляється в поєднанні нерівноправних компонентів. Тому одне зі слів у словосполученні є головним, а друге – граматично залежним, підпорядкованим головному. Розглянемо приклади:

 • Цікава подорож – подорож (яка?) цікава: «подорож» є головним словом, від нього ставиться запитання до залежного;
 • Розповідати про пригоду – розповідати (про що?) про пригоду: «розповідати» є головним словом, від нього ставиться запитання до залежного;
 • Напрочуд мальовничий – мальовничий (наскільки?) напрочуд: «мальовничий» є головним словом, від нього ставиться запитання до залежного.

 

Отже, слово в словосполученні, від якого ставимо питання, є головним, а те слово, до якого ставимо питання, є залежним.

 

Словосполучення створюються для більш точного найменування дій, предметів і явищ. Порівняйте слово «небо» і словосполучення «ясне небо», «осіннє небо», «захмарене небо».

 

У словосполученні відбивається національна специфіка мови. Наприклад, в українській мові виробилися і усталилися такі словосполучення на означення сприйняття чогось:

 • Слухати оперу, слухати Ніну Матвієнко;
 • Дивитися виставу, дивитися фільм;
 • Писати листа, писати відозву, писати диктант;
 • Писати олією, писати картину, писати етюд.

 

Є словосполучення, стандартизація яких призвела до їхньої фразеологізації:

 • Брати до відома;
 • Брати до уваги;
 • Брати курс;
 • Брати до серця;
 • Брати приклад;
 • Брати слово;
 • Брати собі за правило;
 • Брати участь.

 

За частиномовною належністю головного слова словосполучення поділяють на:

 1. Іменникові: наша земля, сторінка підручника.
 2. Прикметникові: широкий у плечах, вищий за брата.
 3. Числівникові: п’ять книжок, двоє з нас.
 4. Займенникові: хтось із нас, усі з прибулих.
 5. Дієслівні: зроблено запис, поділити на три.
 6. Прислівникові: особливо старанно, далеко від батьківщини.

 

Словосполучення, які складаються з двох повнозначних слів, називають непоширеними: переконливий аргумент, зіграти внічию, оригінальний у поглядах. Поширене або складне словосполучення – це таке, яке у своєму складі має три й більше повнозначних слова: багато скарг на недоліки.

 

Але не будь-яку сполуку слів уважають словосполученням. Не належать до словосполучень:

 • Підмет і присудок: сонце сяє;
 • Сполуки, поєднані сурядним зв’язком: сонце й місяць;
 • Сполука повнозначного і службового слова: навколо світу, незважаючи на дощ, назустріч хвилям;
 • Складені аналітичні ступені дієслів: буду спати;
 • Форми ступенів порівняння: найбільш авторитетний, менш, вітряно.

 

Специфіка словосполучення як синтаксичної одиниці виявляється в зіставленні його зі словом та реченням. Ознайомтеся з таблицею спільних і відмінних ознак словосполучення і слова.

 

Словосполучення і слово: спільне

Словосполучення і слово: відмінне

Словосполучення і слово є некомунікативними одиницями на противагу реченню

Словосполучення має складнішу від слова будову: воно утворюється щонайменше з двох повнозначних слів, одну з яких головне, а друге – залежне

Словосполучення і слово виконують номінативну функцію

Виконуючи номінативну функцію мови, словосполучення, на відміну від слова, дає розгорнуте найменування предметам і явищам (вечірня пора, працювати надміру)

Словосполучення і слово слугують для побудови речення

 

Підсумуємо відомості про словосполучення. Словосполучення – це некомунікативна синтаксична одиниця, яка:

 1. Утворена поєднанням щонайменше двох повнозначних слів, які пов’язані підрядним зв’язком.
 2. Виконує номінативну роль, тобто служить для найменування.
 3. Слугує матеріалом для побудови речення.

 

Головне про речення

Речення – це граматично оформлена, інтонаційно завершена комунікативна мовна одиниця:

 • Двоє зайшли до класу;
 • Так протікали дні мого Intermezzo серед безлюддя, тиші й чистоти;
 • Вчитися – цікаве заняття;
 • Батько із сином прямували вулицею;
 • Дві хмароньки пливли кудись в убранні золотім.

 

Речення виконують комунікативну функцію: з їхньою допомогою передають думки і спілкуються. У реченні взаємодіють усі функції лексичних одиниць і граматичних форм як засобів спілкування між людьми.

 

Визначальною ознакою речення, на відміну від словосполучення, є наявність граматичної основи – головних членів речення. Словосполучення можна порівняти із реченням.

 

Словосполучення і речення: спільне

Словосполучення і речення: відмінне

Обидві синтаксичні одиниці складаються зі слів

Словосполучення є некомунікативною одиницею, а речення – комунікативною

Компонентам словосполучення і речення властива неоднакова роль

У реченні є граматична основа, на відміну від словосполучення

 

Вміння відрізняти речення від словосполучення стане в пригоді під час складання ЗНО. У тестах часто потрібно вибрати рядок, у якому вислів не є словосполученням. Щоби більш детально розібратися із цією чи іншими темами та здобути найвищий бал на іспиті, важливо готуватися до нього з професійним викладачем. Репетитор з української мови має досвід підготовки учнів до ЗНО, розуміє всі тонкощі актуальної програми і знає, які типи завдань найчастіше є в тестах.

 

Знайти репетитора з української мови для підготовки до ЗНО чи поточного вивчення дисципліни можна на сайті BukiSchool.

 

Читайте також: Невідмінювані іменники в українській мові: визначення роду

Вивчаємо правила української мови

Типові лексичні помилки в словосполученнях

Словосполученням в українській мові властива національна специфіка. Особливо це помітно під час порівняння прийменникових словосполучень в українській і російських мовах.

 

Словосполучення українською мовою

Словосполучення російською мовою

Брати до відома

Принимать к сведению

Знущатися з когось

Издеваться над кем-то

В особистій справі

По личному делу

На свій розсуд

По своему усмотрению

Із чиєї провини

По чьей вине

Хворий на грип

Больной гриппом

Відповідно до наказу

Согласно указу

 

У згаданих мовах розрізняється значення прийменника «за». В українській мові цей прийменник з іменником у родовому відмінку визначає час, на який припадає дія:

 • За Центральної Ради;
 • За часів Київської Русі;
 • Жили за царя Хмеля.

 

У російській мові цим зворотам здебільшого відповідають конструкції «во время», «при». Під їхнім впливом часом уживають в українській мові словосполучення з помилкою: при Хмельницькому, при демократії.

 

Прийменник «за» може надавати словосполученню значення «коли мине, коли скінчиться». У цьому значенні він є відповідником російського «через». Уживання вислову «через кілька років» є помилковим.

 

Не відповідають літературній нормі словосполучення з плеоназмом: селяни села, зображувальний образ, спускатися вниз. Типовою помилкою також є неправильне вживання відмінкових форм. Замість «розійтися по квартирам» варто вжити «розійтися по квартирах».

 

Чимало помилок трапляється в словосполученнях із числівниками. Наприклад, числівники «два», «три», «чотири» вимагають від іменника форми називного відмінка множини.

 

Ознайомтеся з таблицею і запам’ятайте типові помилки в українських словосполученнях.

 

Словосполучення з помилкою

Правильно побудоване словосполучення

При Київській Русі

За часів Київської Русі

Через кілька років

За кілька років

Через два місяці

За два місяці

У місті Харків

У місті Харкові

12,5 відсотків

12,5 відсотка

3,6 метрів

3,6 метра

Двадцять чотири співробітника

Двадцять чотири співробітники

Два будинка

Два будинки

Три студента

Три студенти

Чотири викладача

Чотири викладачі

Ходити по горам

Ходити по горах

Підніматися вгору

Підніматися

Спускатися вниз

Спускатися вниз

Селяни села

Мешканці села

У нього ціла бібліотека книг

У нього ціла бібліотека

Удвічі збільшити існуючі ставки та оклади

Удвічі збільшити теперішні ставки та оклади

 

Читайте також: Правопис слів іншомовного походження

 

Учням на ЗНО часто пропонують виконати типове завдання «Граматичну помилку допущено в рядку…» або «Неправильно вжито прийменник у словосполученні…». Для того, щоб знайти правильно відповідь, важливо пам’ятати про цю невідповідність відмінкових форм і добре знати правильні значення українських прийменників.

 

У тестах часто трапляються завдання «Лексичної помилки немає в рядку…», у яких необхідно знайти словосполучення з лексичними помилками. Ось топ-10 словосполучень, у яких найчастіше припускаються помилок.

 

Словосполучення з лексичною помилкою

Правильно побудоване словосполучення

Вірний вибір, вірне рішення

Правильний вибір, правильне рішення

Здавати іспит

Складати іспит

На протязі певного часу

Протягом (упродовж) певного часу

Приводити приклад

Наводити приклад

Отримувати (одержувати) освіту

Здобувати освіту

Приймати участь

Брати участь

Помилки зустрічаються

Помилки трапляються

Йде мова про когось, щось

Йдеться про когось, щось

Підводити подсумки

Підбивати підсумки

Вільна вакансія, перший дебют, несподіваний сюрприз, прейскурант цін

Вакансія, дебют, сюрприз, прейскурант

 

Щоби краще розібратися із цією темою, спробуйте виконати тестові завдання.

Яка сполука слів не є словосполучення?

А) Уже переміг;

Б) Так швидко;

В) Кава з молоком;

Г) Навколо будинку;

Д) Озиратися навколо.

У сполуці «навколо будинку» компонент «навколо» виконує роль прийменника, тому тут тільки один повнозначний компонент і ця сполука не є словосполученням.

 

Потребує редагування словосполучення:

А) Кліпати очима;

Б) Навчатися музики;

В) Співати пісень;

Г) Ходити по горам;

Д) Знущатися з однолітка.

Потребує редагування словосполучення «ходити по горам». Залежне слово вжито в неправильній відмінковій формі. Воно має бути в місцевому відмінку – ходити по горах.

 

Якщо ви не змогли самостійно відповісти на питання, зверніться до репетитора з української мови за додатковими поясненнями цієї та інших тем.


Читайте також: Говорімо українською правильно: найпоширеніші лексичні помилки

Автор:

Типові помилки в словосполученнях та реченнях

Чим словосполучення відрізняється від речення?

Словосполучення є мінімальною одиницею синтаксису. Воно утворюється поєднанням двох або більше повнозначних слів на основі підрядного зв’язку. Визначальною ознакою речення, на відміну від словосполучення, є наявність граматичної основи – головних членів речення.

Які типові лексичні помилки в словосполученнях?

Не відповідають літературній нормі словосполучення з плеоназмом: селяни села, зображувальний образ, спускатися вниз. Типовою помилкою також є неправильне вживання відмінкових форм. Замість «розійтися по квартирам» варто вжити «розійтися по квартирах».

18.01.2024

Пряма мова: правила та схеми з розділовими знаками

В українській мові є чіткі норми правопису та схеми, як правильно оформлювати пряму мову. У цьому матеріалі розкажемо основні правила, які потрібно знати для вживання прямої мови. Обов’язково збережіть статтю, адже вона стане вам у нагоді під час підготовки до НМТ з української мови.

09.01.2024

Усе, що ви маєте знати про прикметник

Українська мова вважається однією з найкрасивіших мов світу. Це й не дивно, адже в нашій лексиці є одна частина мови, яка робить її дуже милозвучною. Звісно ж, мається на увазі прикметник. У цій статті розкажемо все, що ви мусите знати про прикметник: на які питання відповідає, які має ознаки та на які види поділяється. До речі, до НМТ з української мови залишилося не так багато часу, тож зберігайте наш матеріал для підготовки до іспитів.

05.01.2024

Як правильно писати тези: структура та приклади

Публічні виступи – це завжди складно, особливо якщо вам потрібно розказати перед великою аудиторією про свою наукову роботу, курсову чи важливе дослідження. Від того, наскільки впевнено ви будете почувати себе під час промови та чітко висловлювати свої думки, залежить не тільки оцінка за підготовану доповідь, а й загальне враження про ваші ораторські вміння. Запорука успішного виступу перед публікою – це правильно написані тези доповіді. У цій статті ми розкажемо, для чого потрібні тези та як їх

21.12.2023

Як стати журналістом у 2024?

Засоби масової інформації у всьому світі небезпідставно називають четвертою гілкою влади. Сучасні журналісти мають значний вплив на соціум, політику та культурну сферу. Мабуть, через це багато абітурієнтів мріють пов’язати свою майбутню професію зі ЗМІ. Як вступити на журналістику у 2024 році, який університет обрати, та які предмети потрібно складати на НМТ/ЗНО – розкажемо просто зараз.

18.12.2023

Де дізнатися результати НМТ 2024

До початку вступної кампанії 2024 залишилося вдосталь часу, проте майбутні абітурієнти хочуть знати основну інформацію вже зараз. Головне питання кожного одинадцятикласника – як проходитиме НМТ у цьому році та коли можна буде дізнатися результати? Ми зібрали відповіді на найпоширеніші запити про НМТ, а також сформували список корисних ресурсів, які знадобляться школярам у підготовці до тестування.

11.12.2023

Кличний відмінок: правила та приклади

Українська мова на відміну від інших іноземних мов, має одну особливість, пов’язану зі вживанням конструкції звернення до особи. Ця особливість зветься «кличним відмінком». В англійській, коли ми хочемо привернути увагу друга й покликати його, просто кажемо – «Hey, Arthur!» (Гей, Артур). В українській мові такий варіант вважається хибним, адже правильно сказати – «Гей, Артуре!». Чому так? Розкажемо нижче. У цьому матеріалі ми зібрали основні правила творення кличного відмінка з прикладами, а та

02.09.2023

Як написати рецензію?

Немає нічого складного в написанні рецензії, якщо ви знаєте її структуру та маєте під рукою чіткий план роботи з рекомендаціями та прикладами. У цьому матеріалі ми підготували основну інформацію про те, як правильно скласти огляд на будь-яку роботу: книжку, фільм, статтю тощо

19.01.2022

Як стати репетитором: поради для початківців

Люди, що здібні навчати інших, зазвичай мають свідоме бажання передавати свої знання. Це бажання спонукає їх ставати викладачами, працювати в школах, вишах тощо. Проте, є інший шлях – приватне репетиторство. У цьому матеріалі розповімо про те, як стати репетитором, які нюанси треба враховувати та до чого готуватися, наважуючись навчати когось додатково.

28.11.2023

Григорій Сковорода: цікаві факти про мандрівника, якого шукав весь світ

Щороку в Україні 3 грудня відзначають день народження одного із найвідоміших філософів, поетів та найосвіченіших людей XVIII століття – Григорія Сковороди. Цей «мандрівник» зробив значний внесок в українську літературу, а також став основоположником жанру байки. Ми зібрали цікаві факти про життя та творчість Сковороди, про які ви не знали. Чому його називали «людиною-університетом» попри те, що він не здобув вищу освіту? Які місця поет відвідав за життя та чому їв лише один раз на добу? Відповід