Оберіть замовлення для поповнення занять

Поповнити

Як написати доповідь: правила та зразок оформлення

У закладах освіти учням і студентам часто задають самостійно написати повідомлення з певної теми і виступити з ним перед аудиторією. Під час публічних виступів учні знайомлять слухачів зі своїми напрацюваннями, які найчастіше оформлені у вигляді доповіді. Які особливості цього жанру, що має містити доповідь та як її правильно оформлювати ви дізнаєтеся із цієї статті.

Що таке доповідь?

Доповідь — це письмово зафіксоване повідомлення з певної теми, яке передбачає подальше публічне виголошення. Цей різновид роботи може бути ділового, політичного, звітного чи наукового стилю.

Учні найчастіше готують науково-популярні чи науково-навчальні доповіді. І, хоч ця робота орієнтована на усний виступ, вона передбачає письмове оформлення, вимоги до якого можуть бути вільними або чітко регламентованими.

Якщо виступ готується на шкільний урок чи нараду, до оформлення не ставиться особливих вимог. А коли студент планує виступати на науковій конференції чи семінарі, вимоги будуть більш жорсткі.

Доповідь вважається нескладним жанром. Перші повідомлення учні готують уже в шостому класі. Цей жанр використовується і у вишах. Студенти з науковими доповідями виступають на конференціях, де презентують результати своєї наукової роботи.

Наукова доповідь — повідомлення з певної теми, яке стосується отриманих автором результатів дослідження наукового питання чи проблеми. Метою такої доповіді є:

 • Оприлюднення своїх досягнень в інформаційне поле науки;
 • Закріплення авторського права;
 • Обговорення роботи з науковою спільнотою та отримання критичних зауважень.

Доповідь структурно схожа на анотацію до дипломної роботи. Тому вміння писати інформативні, лаконічні, структуровані доповіді допоможе під час написання диплому.

Доповідь часто плутають із рефератом. Реферат — це короткий переказ певної наукової проблеми, для його написання використовують меншу кількість джерел та тема реферату охоплює лише одне конкретне питання

Доповідь має більш розгалужену проблематику й тематику, для її підготовки необхідно залучити більше першоджерел. Якщо порівнювати доповідь із повідомленням, то вона тут відрізняється ще й обсягом: повідомлення менше доповіді майже вдвічі.

Щоб відрізняти доповідь від інших жанрів, потрібно запам’ятати її ознаки:

 • Доповідь чітко структурована;
 • Використовується певний науковий метод та дискусійний (проблемний) стиль викладу;
 • Автор у роботі покликається на наукові джерела;
 • У доповіді присутня специфічна наукова термінологія;
 • Під час написання доповіді використовуються методи тієї наукової сфери, до якої належить роботи.

Рекомендуємо ознайомитися із загальноприйнятими нормами, які допоможуть написати наукову чи науково-навчальну доповідь.

 1. Науково-навчальні доповіді складаються із 4–6 сторінок. Студенти, які пишуть наукові повідомлення, мають орієнтуватися на 10–12 сторінок формату А4.
 2. Логічна послідовність викладу.
 3. Усі формулювання мають бути однозначними й точними, а речення — інформаційно насиченими. Кожна думка й ідея автора має підкріплюватися аргументами, фактами, прикладами.
 4. Необхідно використовувати в роботі наукові терміни та утримуватися від абстрактної лексики, художніх засобів (порівнянь, епітетів тощо).
 5. Усі переліки краще оформлювати в марковані / нумеровані списки, порівняльні характеристики — у таблиці / схеми. Ілюстративні матеріали з коментарями необхідно винести в презентацію.

как оформить доклад

Як написати доповідь?

Перед початком роботи важливо скласти план дій. Це дасть змогу організувати процес написання доповіді, зробити його зрозумілим і структурованим. Можете скористатися запропонованим планом або взяти його за основу й розробити власний.

Визначення і формулювання теми

Якщо тему можна обрати самостійно, намагайтеся писати такі доповіді, які цікаві саме вам. Назва доповіді має відображати предмет дослідження + мету (методи) або результат. Оптимально для сприйняття — 3–7 значущих слів.

На початку теми варто уникати таких формулювань:

 • «Деякі проблеми…»;
 • «З історії…»;
 • «Вивчення…»;
 • «Питання…»;
 • «Дослідження».

Добір першоджерел для опрацювання

Після обрання теми перевірте, чи достатньо є інформації для опрацювання. Важливо користуватися працями авторитетних учених. Якщо в інтернеті бракує робіт, спробуйте звернутися до бібліотеки. Також в онлайн-реєстрі закладу можна пошукати електронні версії книг.

Статті та монографії для ознайомлення з темою вам може порекомендувати викладач у навчальному закладі або на індивідуальному занятті. Знайти досвідченого репетитора ви можете на сайті Buki School.

Складання плану доповіді

На цьому етапі необхідно детально продумати структуру основної частини та орієнтовне наповнення кожного розділу. Під час написання роботи структура може зазнавати змін, але важливо від самого початку розуміти напрям руху.є відбуватися в ігровій формі і лише за наявності у вашої дитини бажання та зацікавлення. Отже:

Опрацювання літератури, систематизація і конспектування

Учневі необхідно ознайомитися з першоджерелами й зібрати в одному конспекті всю важливу інформацію з теми, щоби після обмірковування зробити висновки та викласти свої думки в доповіді.

У роботі свої ідеї важливо підкріплювати аргументами та думками видатних науковців. Тому одразу після знаходження цікавого для опрацювання факту потрібно позначати, з якого джерела він запозичений та вказати відповідні сторінки книги.

Якщо думки науковців із досліджуваного питання кардинально відрізняються, для наочності доречно це оформити у вигляді таблиці. Також зручно інші відомості подавати схемами, діаграмами, графіками.

Оформлення готової роботи

Важливо дотримуватися наукового стилю і враховувати лімітованість часу. Наприклад, за 10 хвилин виступу учень у середньому встигне прочитати 4 сторінки формату А4. Шкільна доповідь має тривати 5–10 хвилин, виступ студента чи науковця — 20–30 хвилин.

Доповіді складають у два способи.

 1. Повноцінний друк роботи, у якому виділяють ключові тези для публічного виступу.
 2. Послідовний виклад тез на основі доповіді для подальшого опублікування в збірнику наукових статей чи публічного виступу. Тези — це логічно побудований, самодостатній текст, прочитавши який читач має дістати повне розуміння основної думки та результатів досліджень автора.

як написати та оформити доповідь

як написати та оформити доповідь

В основній частині роботи автор має охарактеризувати проблему: виділити основні питання для дослідження, а потім детально їх проаналізувати.

Під час оформлення роботи важливо правильно позначати покликання:

 • Покликання в тексті роботи на джерело зазначають порядковим номером за їхнім переліком у квадратних дужках, наприклад, «… у працях [1–7]…»;
 • Покликання на ілюстрації та таблиці в тексті роботи зазначають їх порядковим номером, наприклад, «див. табл. 2».

Перевірка роботи

Необхідно пересвідчитися, що в тексті немає помилок, він повністю відповідає стилістиці та тематиці.

Моделювання виступу

Потрібно потренуватися доповідати перед дзеркалом, щоб впевненіше триматися на публіці та краще орієнтуватися у своїй роботі. Доповідач, який постійно дивиться в текст і не контактує очима з присутніми, виглядає розгубленим.

Корисно поставити собі кілька уточнюючих питань, які можуть виникнути в слухачів і дати відповіді на них. Важливо добре орієнтуватися в темі доповіді, пам’ятати всі важливі факти, щоб не мати проблем з аргументацією своєї позиції.

Якщо виникають проблеми з підготовкою доповіді, можна звернутися до репетитора з певної дисципліни. Викладач допоможе розібратися з темою, підкаже авторитетні першоджерела, відповість на всі питання підопічного, щоб у подальшому учень міг легко писати доповіді на будь-які теми.

Також щоби писати якісні доповіді, необхідно добре орієнтуватися в кожному розділі дисципліни. Наприклад, якщо учневі задали підготувати доповідь «Особливості англійського сленгу в Австралії і Канаді», для повного розуміння теми йому потрібні знання з фонетики, лексики, морфології, синтаксису. Репетитор з англійської мови допоможе надолужити прогалини в знаннях та вивчати поточні теми.

Знайти вчителя для індивідуальних занять ви можете на сайті Buki School.

Пишемо доповідь: поради та зразок

Чітка загальноприйнята структура доповіді важлива для студентів і учнів. Дотримання правил оформлення допоможе виробити корисні навички, які стануть у пригоді під час написання курсових і наукових робіт.

Титульна сторінка

На першій сторінці обов’язково вказують назву доповіді, ПІБ автора і вчителя / наукового керівника. Інші вимоги можуть різнитися залежно від навчального закладу та заходу, на який готується робота.

Перегляньте зразки оформлення титульної сторінки доповіді, але у своїй роботі орієнтуйтеся на методичні рекомендації своєї школи чи вишу.

як написати та оформити доповідь

як написати та оформити доповідь

Зміст

Друга сторінка зазвичай не нумерується, але враховується в загальній кількості сторінок. Тобто перша сторінка вступу буде третьою. У змісті зазначаються назви розділів та номери сторінок.

Якщо доповідь готується для публікації в науковому збірнику, титульна сторінка і зміст не потрібні.

Вступ

Невеликий за обсягом (приблизно 10 % усієї роботи), але важливий розділ, у якому автор повідомляє:

 • Актуальність теми дослідження;
 • Мету;
 • Де можуть застосовуватися результати досліджень.

Іноді вступ не виділяють в осібний розділ, тому необхідно звертати увагу на вимоги в конкретному закладі освіти.

Основна частина

Основна частина містить 2–3 розділи, які пов’язані з головною темою доповіді. Кожен розділ складається з:

 • Тез, які містять важливу інформацію з теми та доповнюються аргументами, прикладами;
 • Графічних матеріалів (діаграми, зображення, схеми, презентація), які доповнені поясненнями й коментарями.

Важливо не дублювати матеріал, представлений на слайдах та детально не зупинятися на загальновідомих для слухачів фактах. Це допоможе зекономити час для представлення дійсно важливого матеріалу.

В основній частині необхідно:

 1. Описати методи, хід та обґрунтувати результати досліджень;
 2. Зазначити, які наукові результати отримані особисто автором роботи;
 3. Висвітлити відмінність отриманих результатів від відомих раніше.

Заключна частина

В останній частині роботи учень:

 1. Дає загальну характеристику отриманих результатів.
 2. Описує подальше використання результатів дослідження.
 3. Висвітлює теоретичну та практичну цінність отриманих результатів;
 4. Формулює питання, які ще не вирішені та напрями подальших досліджень.

Іноді цей розділ входить до складу основної частини. Якщо ж його виокремлюють, то він не за розміром має бути орієнтовно, як і вступ.

Список використаної літератури

Під час роботи над доповіддю автор має використовувати від 5 до 10 першоджерел, залежно від рівня підготовки учня. Школярам достатньо додати до списку 5–6 пунктів, студентам бажано працювати з 9–10 джерелами.

Важливо згадати всі праці та позначити цитати науковців, які були введені в текст доповіді, щоб не виникало проблем на етапі перевірки на антиплагіат.

Джерела перелічуються в алфавітному порядку. Кожен пункт списку літератури має містити такі відомості:

 • ПІБ автора (Шерех Ю.);
 • Назва праці (Не для дітей. Літературно-критичні статті та есеї);
 • Місто (Нью-Йорк);
 • Назва видавництва (Пролог);
 • Рік видання (1964).

Презентація до виступу

Перед початком підготовки необхідно визначити мету презентації з урахуванням змісту доповіді та специфіки аудиторії. Далі потрібно:

 • Обрати дизайн та ілюстративний матеріал;
 • Визначити структуру презентації та послідовність викладу матеріалу;
 • Поєднати текст та графічні матеріали.

Важливо провести репетицію промови з використанням презентації.

Автор:

28.05.2022

Як написати власне висловлювання на ЗНО

Твори є невіддільною частиною ЗНО з української мови, а отже кожен учень, що прагне вступити в престижний український виш, мусить вміти на відмінно складати власні висловлення за вимогами зовнішнього незалежного тестування. Гарно написане власне висловлювання максимально може принести 20 балів, тобто скласти чверть вашої оцінки. Ставки високі. Як скласти ефектний та грамотний твір та отримати високий бал — далі в тексті.

15.07.2022

Жанри української літератури: детальний гайд із прикладами зі шкільної програми

Ще в «Поетиці» Арістотеля бачимо одну з перших, і доволі успішних, спроб поділити літературні твори на роди: епос, лірику та драму. Ми й досі користуємося цим поділом, однак жанрова система з того часу суттєво збагатилася та розгалузилася.

02.09.2022

Список фразеологізмів для ЗНО з української мови

Запас фразеологізмів та вміле їх використання робить мовлення людини багатшим, виразнішим, оригінальнішим. Під час складання ЗНО з української мови учневі необхідно встановити відповідність між синонімічними фразеологізмами чи знайти правильне значення вислову.

10.09.2022

Мотиваційний лист для вступу у ВНЗ та пошуку роботи: як написати

Раніше мотиваційні листи були поширеною практикою для тих студентів або вступників, які прагнули інтегруватися в західну академію. З часом практика поширилася й на робочу сферу, адже багато й українських, і закордонних працедавців вимагають від претендентів мотиваційного листа.

15.11.2022

Як написати твір-роздум у школі та на ЗНО

Твори-роздуми справедливо вважаються вершиною в майстерності написання творів. Дотриматися структури, бути лаконічним та продемонструвати здатність до критичного мислення — ось перелік ключових завдань, що стоять перед автором твору-роздуму.

29.12.2022

Список найкращих підручників для підготовки до ЗНО

За допомогою якого підручника готуватися до ЗНО? Саме це питання завжди виникає на початковому етапі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Багато випускників не розуміють: з чого почати, як усе встигнути, де взяти підручники, як готуватися (самостійно чи з репетитором)?

08.01.2023

Готуємося до ЗНО з історії України: найважливіші дати та події

На що потрібно звернути увагу під час підготовки до ЗНО з історії України? Першочергове завдання кожного одинадцятикласника – вивчити найважливіші дати та події, оскільки значна частина тестових запитань на іспиті пов’язана саме з ними.

03.05.2023

ЗНО з української літератури: список творів для підготовки

ЗНО з української літератури є обов’язковим предметом для всіх абітурієнтів, які планують вступати до вишу. Тому варто завчасно розпочати підготовку, а саме - читання списку літератури. Які твори необхідно прочитати та яку іншу інформацію для успішного складання ЗНО вивчити, ви дізнаєтеся з цієї статті.

01.06.2023

Тренажери для підготовки до ЗНО з української мови та літератури

Важко узагальнювати, що складніше – мова чи література. У кожному предметі є свої «підводні камені», які можуть вплинути на загальний результат і потягти вас, так би мовити, «на дно». Тим, хто складає тестування з української мови та літератури, доведеться працювати майже вдвічі більше. Та ми поділимося цінними ресурсами, які значно полегшать вам підготовчий процес.

19.01.2022

Як стати репетитором: поради для початківців

Люди, що здібні навчати інших, зазвичай мають свідоме бажання передавати свої знання. Це бажання спонукає їх ставати викладачами, працювати в школах, вишах тощо. Проте, є інший шлях – приватне репетиторство. У цьому матеріалі розповімо про те, як стати репетитором, які нюанси треба враховувати та до чого готуватися, наважуючись навчати когось додатково.

03.01.2023

Говорімо українською правильно: найпоширеніші лексичні помилки

Кожна людина має притаманний стиль мовлення. Хтось вміє вдало використовувати фразеологічні звороти, синоніми та цікаві неологізми. Хтось наповнює мову діалектизмами чи навіть застарілою лексикою. Головне завдання мовців – не змішувати всі стилі мовлення в один, інакше це призведе до появи лексичних помилок. Про них і поговоримо в цьому матеріалі.

01.03.2023

Найкращі книги для підлітків

Підлітковий вік – один із найголовніших періодів у житті дитини та її батьків. Саме в цей час починає формуватися власна думка про навколишній світ, отже необхідно підібрати правильну літературу, що дасть змогу розширити кругозір та розібратися в собі.

15.03.2023

Скільки років дійсні результати ЗНО (НМТ)

Для вступу до державного чи приватного вишу в Україні кожен абітурієнт має скласти ЗНО. Але якщо майбутній студент раніше отримував сертифікат ЗНО або НМТ, він має право подати їх у приймальну комісію. Скільки років дійсні результати ЗНО та які інші особливості тестування у 2023 році ви дізнаєтеся із цієї статті.

01.01.1970

Як підготувати та оформити реферат у школу?

Серед безлічі письмових завдань для школярів та студентів одним із найпопулярніших є реферат. Він вважається легкою письмовою роботою, оскільки його ціль – перевірити та закріпити знання із заданої теми.

29.12.2022

Що таке анотація і як її написати

Анотація є важливою частиною будь-якого документа, оскільки вона допомагає залучити увагу читача та швидко ознайомитися з основними ідеями тексту (статті, книги, наукової роботи тощо). У новому матеріалі розкажемо вам найнеобхідніше, що потрібно знати про анотацію: що це таке, якою вона буває, та як її правильно написати.

10.12.2022

Все про займенник

Для школярів це досить загадкова частина мови. Бо, крім особових, є ще інші типи займенників, яким зазвичай приділяють мало уваги на уроках української мови. Власне, із займенником виникає чимало проблем під час виконання завдань ЗНО (НМТ). Його легко плутають з іменником та прикметником, а також припускаються помилок у відмінюванні і правописі займенників.

21.08.2023

Правила вживання апострофа

Учні знайомлять з апострофом ще в початковій школі, а в 5 класі вивчають правила його вживання. Завдання із цієї теми часто трапляються на ЗНО, адже програма тестування передбачає перевірку знань абітурієнтів з орфографії. Ця стаття про апостроф підійде для школярів, які вперше вивчають тему та тих, хто вже розпочав підготовку до ЗНО й повторює матеріал.

21.08.2023

Що таке герундій та інфінітив: прості правила вживання

Під час вивчення англійської мови ви обов’язково дійдете до знайомства з двома досить складними темами – інфінітив та герундій. У цьому матеріалі ми зібрали найнеобхідніше, що ви маєте знати про ці «специфічні» дієслова, а також підготували основні правила, що допоможуть вам відрізнити герундій та інфінітив від інших частин мови.

25.08.2023

Правопис слів іншомовного походження

Правопис слів іншомовного походження – одна із найскладніших тем, які вивчають за програмою з української мови в школі. Також запитання із цієї теми щороку з’являються серед списків завдань для складання ДПА, ЗНО та НМТ. Якщо вам треба повторити правила правопису іншомовних слів та надолужити втрачені знання – скористайтеся нашим матеріалом, де ми зібрали основну інформацію з теми.

28.08.2023

Як розрізняти стилі мовлення?

Стилістика є важливим розділом мовознавства, знання якого необхідне випускникам під час складання ЗНО. У тестах питання щодо визначення стильової приналежності запропонованого тексту є обов’язковим. Тому пропонуємо ознайомитися зі статтею і запам’ятати важливий матеріал.

02.09.2023

Як написати рецензію?

Немає нічого складного в написанні рецензії, якщо ви знаєте її структуру та маєте під рукою чіткий план роботи з рекомендаціями та прикладами. У цьому матеріалі ми підготували основну інформацію про те, як правильно скласти огляд на будь-яку роботу: книжку, фільм, статтю тощо

05.09.2023

Архаїзми та неологізми: у чому різниця і як їх використовувати

У цій статті розкажемо вам усе, що потрібно знати про архаїзми, історизми та неологізми: що це за слова, яка між ними різниця, та де їх найчастіше вживають. Скористайтеся нашим матеріалом, якщо ви готуєтеся до ЗНО/НМТ з української мови та літератури, або просто хочете покращити знання із цієї теми.

15.09.2023

Обов’язково до перегляду: 20 найпопулярніших фільмів для підлітків

Зовсім скоро починаються літні канікули і школярі матимуть майже 3 місяці відпочинку. Вільний час можна проводити з користю, наприклад, переглядаючи підбірку наших фільмів. Зібрали список популярних кінострічок, обов’язкових до перегляду для підлітків 12-17 років. Відпочинок-відпочинком, але і про навчання також не варто забувати. Саме час покращити свої знання з основних предметів шкільної програми та підготуватися до нового навчального року. Цікаву інтерактивну програму з різних дисциплін для

25.09.2023

Невідмінювані іменники в українській мові: визначення роду

Мовознавча наука, метою якої є дослідження граматичних значень слів називається морфологією. Слова, відповідно до їхніх граматичних значень поділяють на різні класи – частини мови. Вивчення морфології традиційно розпочинають з іменника, з ним школярі знайомляться ще в 5 класі, а далі поглиблюють свої знання про цю частину мови. В одному матеріалі неможливо охопити всі відомості про іменник. Тому ця стаття буде присвячена незмінюваним іменникам.

27.09.2023

Типові помилки в словосполученнях та реченнях

Синтаксис – це розділ граматики, який вивчає будову словосполучень і речень. Синтаксична будова української мови має свої особливості, які важливо знати. Правильне поєднання слів у словосполучення є показником освіченості людини. Щоб не припускатися помилок під час розмови й не втрачати бали за контрольну роботу чи ЗНО – ознайомтеся із цією статтею.

09.10.2023

Складоподіл VS Правила перенесення слів: спільне і відмінне

З правилами перенесення слів учні знайомляться ще в початковій школі. Але ці знання необхідні чи не щодня. Тому потрібно періодично повторювати цю тему, щоб не припускатися помилок або не уникати перенесення. У цій статті зібрана вся важлива інформація, що стосується складів, складоподілу й перенесення слів в українській мові.

13.10.2023

Що таке вставні слова: поняття, правопис і пунктуація

Вивчаючи речення як синтаксичну одиницю, учні знайомляться з реченнями, ускладненими вставними словами. Під час розгляду цієї теми важливо звернути увагу на пунктуацію і правопис вставних слів. Учні часто помиляються в написанні лексем «на жаль», «по-перше», «начебто», «якраз», бо погано засвоїли правопис вставних слів. Щоб розібратися із цією темою – читайте цей матеріал.

01.11.2023

Безкоштовні уроки з репетитором від BUKI School для клієнтів ПриватБанк

Раді оголосити про наше партнерство з найбільшим банком України - ПриватБанком. Відтепер його клієнти мають унікальну можливість скористатися безкоштовним доступом до трьох індивідуальних онлайн уроків з репетитором на нашій платформі.

19.10.2023

Як розрізняти групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми та пароніми

Вивчення української в школі – це не тільки ключ до відмінних знань і грамотного мовлення, але і важливий крок на шляху до успішного складання іспитів для вступу до ВНЗ. Під час тестування учням щороку трапляються завдання на визначення груп слів за значенням, а саме – синонімів, антонімів, омонімів та паронімів. Тому, якщо ви хочете отримати додаткові бали на НМТ, саме час зайнятися підготовкою із цієї теми. У нашій статті ми розглянемо основні правила вживання синонімів, антонімів та омонімів

19.10.2023

Найпоширеніші художні засоби в українській літературі

Метафори, епітети, гіперболи, порівняння тощо – це художні засоби, які використовують автори для збагачення літературної мови. У цьому матеріалі ми зібрали основну інформацію про найпоширеніші художні засоби, які зустрічаються у творах шкільної програми. Зберігайте нашу статтю, якщо ви готуєтеся до складання іспиту з української літератури, адже питання із цієї теми обов’язково трапляються на олімпіадах, підсумковій атестації в 9 та 11 класах, а також на ЗНО. Якщо потрібна додаткова підтримка,

27.10.2023

Готуємося до НМТ: історія кріпосного права в Україні

Скасування кріпацтва в Російській імперії – важлива подія, що вплинула на історію та розвиток України в ХІХ столітті. Що таке кріпосне право та хто такі кріпаки? У яких умовах мешкали закріпачені українські селяни? Що стало приводом до відміни кріпацтва? Відповіді на ці запитання ви знайдете в нашому матеріалі, який ми спеціально підготували для абітурієнтів, що планують складати НМТ з історії України. Випускникам 11-х класів варто починати підготовку до іспитів якомога раніше, адже відтепер НМ

01.11.2023

Галицько-Волинське князівство в історії України: причини утворення та зовнішня політика

Галицько-Волинська держава є прямою спадкоємицею Київської Русі. Князівство відіграло важливу роль в історії українського народу. Воно стало новим центром політичного та економічного життя після занепаду Києва і зберегло від знищення східну та південну гілки слов’янства. У цьому матеріалі ми зібрали головну інформацію про Галицько-Волинське князівство: від причин утворення до подальшої ролі в історії України.

06.11.2023

Україна в умовах десталінізації: 1950 – 1960 роки ХХ століття

Після закінчення Другої світової війни та смерті Йосипа Сталіна Україна, яка в той час входила до СРСР, потрапила під вплив правління нового «керівника» – Микити Хрущова. Як змінилася економіка та соціально-політичне життя українців в умовах десталінізації? Що відбувалося у 1950-1960-х роках, та як це вплинуло на подальший розвиток України? Відповіді на ці запитання ви знайдете в нашій статті.

15.11.2023

Гетьман Павло Скоропадський та його роль в історії України

Українська держава Павла Скоропадського проіснувала всього 7.5 місяців. Проте навіть за такий короткий час гетьману вдалося провести вдалу соціальну та економічну політику для відновлення нашої незалежності в умовах геополітичної нестабільності та внутрішніх міжусобиць. У цьому матеріалі розкажемо головне, що потрібно знати про Павла Скоропадського та його роль в історії України ХХ століття. Використовуйте нашу статтю для підготовки до НМТ з історії у 2024 році.